Today is:
29 Listopada 2023
Name day:
Błażeja, Margerity, Saturnina
Time:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  January 2016r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Oznaczanie składu frakcyjnego ropy naftowej metodą TBP z wirującą wstęgą
  - Przestrzeń porowa piaskowców karbońskich z profilu odwiertu Paproć-29 w świetle badańporozymetrii rtęciowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Odsalamy ropę z BMB
  - Połęcko w budowie
  - Karmin z FX Energy
  - Ratownicy życia
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Limity OPEC bez zmian
  - Eksport ropy z USA rozpoczęty
  - Holandia importerem gazu ziemnego

  view
  December 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w energetyce
  - Oddziaływanie cieczy szczelinujących na ośrodek geologiczny formacji łupkowych
  - Złoty Laur Innowacyjności 2015 dla EuRoPol GAZ s.a.
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Rynek Gazu ziemnego w Królestwie Hiszpanii
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Dzień górnika w winnym grodzie
  - Górnik w przedszkolu i szkole po raz szósty
  - Pierwsza dekada segmentu upstream w PKN ORLEN za nami

  view
  November 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zapobieganie niekontrolowanym wypływom gazu z otworów wiertniczych na etapie projektowania zaczynów cementowych
  - Analiza wpływu wybranych nanomateriałów na właściwości płuczek wiertniczych
  - Wyróżnienia dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ćwiczenia na Odazotowni Grodzisk
  - Oddział w Zielonej Górze to Bezpieczny Oddział
  - Drużyna PGNiG SA wzięła udział w I Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy dla branży gazowniczej i naftowej

  view
  October 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zastosowanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu do kontroli gazociągów wysokiego ciśnienia
  - Wyznaczenie parametru kruchości łupków dolnego paleozoiku basenu bałtyckiego na podstawie danych otworowych
  - Innowacje informatyczne w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym – najnowsze technologie dla górnictwa naftowego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - ORLEN Upstream „wraca” do kolebki przemysłu naftowego
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  September 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Awarie gazociągów przesyłowych. Badania gazociągów. Działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji sieci przesyłowej
  - Klasyfikacja płynów złożowych z polskich formacji łupkowych
  - Karbokataliza krzemianu sodu – alternatywna proekologiczna metoda modyfikacji wodoprzepuszczalności warstw wodonośnych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Zakończono negocjacje z wykonawcą terminalu LNG
  - Podpisano umowę zakupu skroplonego gazu ziemnego na schłodzenie i rozruch terminalu LNG w Świnoujściu

  view
  August 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Awarie gazociągów przesyłowych w aspekcie elastyczności (kruchości) wzdłużnej przewodów gazowych
  - Minimalizacja możliwości wystąpienia migracji gazu w rejonie przedgórza Karpat
  - Powłoki izolacyjne stosowane w ochronie przeciwkorozyjnej gazociągów
  - Instytut na krośnieńskim rynku
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Milionowa tona ropy z Wierzbna
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG angażuje się w poszukiwania ropy i gazu w Niemczech

  view
  July 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji napowierzchniowej i uzbrojenia wgłębnego odwiertów przeznaczonych do zatłaczania cieczy odpadowych i wody złożowej
  - Interpretacja budowy geologicznej złoża ropy naftowej Łodyna na podstawie danych magnetotellurycznych oraz powierzchniowych danych geologicznych
  - Membrany do odzysku helu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Global Petroleum Show z udziałem ORLEN Upstream Canada
  - 31st IAS Meeting of Sedimentology
  - Ćwiczenia na Barnówku
   

  view
  June 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przepływy gazu w zacementowanej przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego. Przyczyny, konsekwencje i metody zapobiegania
  - Optymalizacja techniki dozowania próbki gazu do przenośnego analizatora lotnych substancji organicznych MicroFID
  - Modelowanie i symulacje złożowe – nowoczesne metody badawcze stosowane w INIG-PIB dla potrzeb górnictwa naftowego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ratownicy życia
  - PGNiG w plenerze
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  May 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wpływ ilości dodatków zapobiegających migracji gazu w zaczynach cementowych na wytrzymałość strukturalną
  - Awarie gazociągów przesyłowych. Obciążenia gazociągów, stan naprężenia w przewodzie gazowym w warunkach rzeczywistej eksploatacji
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Wagony z ropą z Barnówka
  - Nowa kopalnia
  - Dzielimy się wiedzą
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  April 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Analiza produktywności utworów czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej ze szczególnym uwzględnieniem niecki zielonogórskiej i poznańskiej
  - Wpływ materiałów obciążających na zmiany parametrów technologicznych płuczek wiertniczych w warunkach HPHT
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Wpływ cen gazu i ropy na wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w USA
  - Komisja Skarbu Państwa dyskutuje o Orlenie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ropa z Połęcka

  view
  March 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Łupkowy cios dla Afryki
  - Ocena oświetlenia elektrycznego wybranych urządzeń wiertniczych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2014 r. w 34 miastach Polski
  - Wykorzystanie dronów w gazownictwie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Fizyka w zielonogórskim Salonie Wystaw
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Niższe koszty pozyskania gazu wzmocniły wyniki finansowe Grupy PGNiG w 2014 roku           

  view
  February 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania zaczynów uszczelniających ograniczających występowanie zaników w warstwy chłonne podczas cementowania rur okładzinowych
  - Wykorzystanie solanek jodkowo-bromkowych, towarzyszących złożom węglowodorów jako surowca do produkcji jodu
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Ciepła zima – mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r.
  - PGNiG w komisji skarbu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  January 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Współspalanie mieszanin biogazu rolniczego z LNG lub z LPG jako alternatywa dla zatłaczania biogazu do sieci
  - Korzystne zmiany wprowadzone do znowelizowanego rozporządzenia MG w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)
  - Jak porównywać elementy koalescencyjne
  - EuRoPol GAZ s.a. Liderem Bezpieczeństwa Technicznego
  - Jubileusz 70-lecia Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  December 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Ciecze robocze o gęstości poniżej 1000 kg/m3
  - Aromatyczne steroidy w uszczegółowieniu informacji geologiczno-genetycznej dla poprawnego zdefiniowania systemu naftowego
  - Połączenia prasowane firmy Deria Multipress GMBH
  - Fundusze Europejskie dla Energetyki – nowa perspektywa 2014-2020
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Konflikt rosyjsko-ukraiński 2014 r. – wymiar energetyczny
  - LNG na ostatnim wirażu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Barbórki czas

  view
  November 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Historia zabiegów kwasowania w polskim górnictwie naftowym
  - Laboratoryjne badania odporności blach ze stali P355 na kruchość wodorową HIC
  - Nagrody dla Instytutu
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Lotos chce miliarda na rozwój
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Bezpieczny Terminal
  - 70 lat sanockiej nafty i gazu
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Stabilne wyniki finansowe GK PGNiG dzięki wydobyciu ropy naftowej

  view
  October 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Czynniki warunkujące wykorzystanie niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej
  - DUAL-FUEL – koncepcja oraz strategia nowego produktu na detalicznym rynku gazu
  - Biokomponenty – już certyfikowane!!!
  - 10 lat stacji ochrony katodowej firmy Atrem S.A.
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Przebudowa na Dębnie
  - Kolejny odwiert na Daszewie
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Wzrost sprzedaży i wydobycia ropy naftowej w trzech kwartałach 2014 roku

  view
  September 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości wzbogacania zaazotowanych gazów ziemnych w oparciu o modułowe instalacje membranowe
  - Rozkład parametrów petrofizycznych w zróżnicowanych typach przestrzeni porowej dolomitu głównego brzeżnej strefy platformy wielkopolskiej
  - Bezpieczeństwo eksploatacji sieci przesyłowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Odwiert Lisewo-2k uruchomiony
  - Terminal LNG w Świnoujściu zyska profesjonalną ochronę przeciwpożarową
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  August 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zamienność paliw gazowych (gazu ziemnego)
  - Promienniki tarasowe jako ekologiczne rozwiązanie techniki grzewczej w przestrzeniach zewnętrznych
  - Gravel Packing i proppanty ceramiczne
  - Instytut na krośnieńskim rynku
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Teksas o gazie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - 50 lat przerobu ropy naftowej w Płocku
  - Z krwią i ekologią na Księżycu
  - Kopalnia z helem
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  July 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Charakterystyka chemizmu wód wgłębnych basenu permskiego monokliny przedsudeckiej w świetle interpretacji wskaźników hydrochemicznych
  - Wpływ właściwości zwilżalnych kolektora na efektywność wypierania ropy różnymi mediami
  - Wystartował pierwszy polski system certyfikacji biopaliw – KZR INiG-PIB
  - Akademicki Turniej Negocjacyjny „Nafta Gaz, Wita Was”
  - Wyjazd członków Koła Naukowego „Kiwon” do LOTOS Petrobaltic S.A.            
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  June 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rodzaje niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i ich charakterystyka
  - Dwa biznesplany – czyli czym się różni gaz łupkowy od gazu normalnego
  - Historia szczelinowania hydraulicznego i proppantów oraz analiza rynku proppantów
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Niespójność krajowych przepisów z normami europejskimi – przykłady
  - Prawo geologiczne i górnicze – spór o NOKE zakończony
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Gaz neutralny kontra pożar
  - Żuchlów czterdziestolatkiem

  view

  Pages