Today is:
31 Marca 2023
Name day:
Balbiny, Kamila, Kornelii
Time:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  May 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wpływ ilości dodatków zapobiegających migracji gazu w zaczynach cementowych na wytrzymałość strukturalną
  - Awarie gazociągów przesyłowych. Obciążenia gazociągów, stan naprężenia w przewodzie gazowym w warunkach rzeczywistej eksploatacji
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Wagony z ropą z Barnówka
  - Nowa kopalnia
  - Dzielimy się wiedzą
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  April 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Analiza produktywności utworów czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej ze szczególnym uwzględnieniem niecki zielonogórskiej i poznańskiej
  - Wpływ materiałów obciążających na zmiany parametrów technologicznych płuczek wiertniczych w warunkach HPHT
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Wpływ cen gazu i ropy na wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w USA
  - Komisja Skarbu Państwa dyskutuje o Orlenie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ropa z Połęcka

  view
  March 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Łupkowy cios dla Afryki
  - Ocena oświetlenia elektrycznego wybranych urządzeń wiertniczych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2014 r. w 34 miastach Polski
  - Wykorzystanie dronów w gazownictwie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Fizyka w zielonogórskim Salonie Wystaw
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Niższe koszty pozyskania gazu wzmocniły wyniki finansowe Grupy PGNiG w 2014 roku           

  view
  February 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania zaczynów uszczelniających ograniczających występowanie zaników w warstwy chłonne podczas cementowania rur okładzinowych
  - Wykorzystanie solanek jodkowo-bromkowych, towarzyszących złożom węglowodorów jako surowca do produkcji jodu
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Ciepła zima – mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r.
  - PGNiG w komisji skarbu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  January 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Współspalanie mieszanin biogazu rolniczego z LNG lub z LPG jako alternatywa dla zatłaczania biogazu do sieci
  - Korzystne zmiany wprowadzone do znowelizowanego rozporządzenia MG w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)
  - Jak porównywać elementy koalescencyjne
  - EuRoPol GAZ s.a. Liderem Bezpieczeństwa Technicznego
  - Jubileusz 70-lecia Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  December 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Ciecze robocze o gęstości poniżej 1000 kg/m3
  - Aromatyczne steroidy w uszczegółowieniu informacji geologiczno-genetycznej dla poprawnego zdefiniowania systemu naftowego
  - Połączenia prasowane firmy Deria Multipress GMBH
  - Fundusze Europejskie dla Energetyki – nowa perspektywa 2014-2020
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Konflikt rosyjsko-ukraiński 2014 r. – wymiar energetyczny
  - LNG na ostatnim wirażu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Barbórki czas

  view
  November 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Historia zabiegów kwasowania w polskim górnictwie naftowym
  - Laboratoryjne badania odporności blach ze stali P355 na kruchość wodorową HIC
  - Nagrody dla Instytutu
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Lotos chce miliarda na rozwój
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Bezpieczny Terminal
  - 70 lat sanockiej nafty i gazu
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Stabilne wyniki finansowe GK PGNiG dzięki wydobyciu ropy naftowej

  view
  October 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Czynniki warunkujące wykorzystanie niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej
  - DUAL-FUEL – koncepcja oraz strategia nowego produktu na detalicznym rynku gazu
  - Biokomponenty – już certyfikowane!!!
  - 10 lat stacji ochrony katodowej firmy Atrem S.A.
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Przebudowa na Dębnie
  - Kolejny odwiert na Daszewie
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Wzrost sprzedaży i wydobycia ropy naftowej w trzech kwartałach 2014 roku

  view
  September 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości wzbogacania zaazotowanych gazów ziemnych w oparciu o modułowe instalacje membranowe
  - Rozkład parametrów petrofizycznych w zróżnicowanych typach przestrzeni porowej dolomitu głównego brzeżnej strefy platformy wielkopolskiej
  - Bezpieczeństwo eksploatacji sieci przesyłowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Odwiert Lisewo-2k uruchomiony
  - Terminal LNG w Świnoujściu zyska profesjonalną ochronę przeciwpożarową
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  August 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zamienność paliw gazowych (gazu ziemnego)
  - Promienniki tarasowe jako ekologiczne rozwiązanie techniki grzewczej w przestrzeniach zewnętrznych
  - Gravel Packing i proppanty ceramiczne
  - Instytut na krośnieńskim rynku
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Teksas o gazie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - 50 lat przerobu ropy naftowej w Płocku
  - Z krwią i ekologią na Księżycu
  - Kopalnia z helem
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  July 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Charakterystyka chemizmu wód wgłębnych basenu permskiego monokliny przedsudeckiej w świetle interpretacji wskaźników hydrochemicznych
  - Wpływ właściwości zwilżalnych kolektora na efektywność wypierania ropy różnymi mediami
  - Wystartował pierwszy polski system certyfikacji biopaliw – KZR INiG-PIB
  - Akademicki Turniej Negocjacyjny „Nafta Gaz, Wita Was”
  - Wyjazd członków Koła Naukowego „Kiwon” do LOTOS Petrobaltic S.A.            
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  June 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rodzaje niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i ich charakterystyka
  - Dwa biznesplany – czyli czym się różni gaz łupkowy od gazu normalnego
  - Historia szczelinowania hydraulicznego i proppantów oraz analiza rynku proppantów
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Niespójność krajowych przepisów z normami europejskimi – przykłady
  - Prawo geologiczne i górnicze – spór o NOKE zakończony
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Gaz neutralny kontra pożar
  - Żuchlów czterdziestolatkiem

  view
  May 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Dlaczego należy wdrażać technologie wspomagania wydobycia ropy naftowej
  - Charakterystyka badań metrologicznych gazomierzy na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Dynamika produkcji gazu łupkowego w USA
  - Dziurawe zalecenia KE w poszukiwaniu węglowodorów
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ćwiczenia na Terminalu
  - Nasz wolontariat
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Rada Nadzorcza powołana na nową kadencję

  view
  April 2014r.

  NAUKA I TEHNIKA
  - Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce – największe wyzwania oraz bariery dostępu do rynku hurtowego
  - Metodyka badań hydrodynamicznych, kartowanie pułapek hydrodynamicznych w warunkach przepływających wód złożowych oraz realizacja modelu akumulacji hydrodynamicznej na przykładzie złoża Wilków
  - Zastosowanie proppantów w szczelinowaniu suchym
  - Podsumowanie po seminarium
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Bezpieczeństwo rynku gazu ziemnego w Polsce – aspekt formalno-prawny
   

  view
  March 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania materiałów podsadzkowych – doświadczenia Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
  - Nowe obszary zastosowań skroplonego gazu ziemnego LNG
  - XXI Giełda Wynalazków – wyróżnienia dla Instytutu
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Ropociąg Brody-Adamowo – geneza, aktualny stan realizacji i perspektywy projektu
  - NIK posłom o gazie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Wiertnicy wracają na północ
  - Buk czterdziestolatkiem

  view
  February 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zastosowanie metody bilansu masy w eksploatacji połączonych złóż gazu
  - Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy drgań mechanicznych w środowisku wiertnic
  - Normy opublikowane w roku 2013
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Multi stage fracking i proppanty ceramiczne
  - PGNIG i Orlen – sytuacja ekonomiczna i przekształcenia własnościowe (cz. 2)
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Geofizyka Kraków na Półwyspie Arabskim
   

  view
  January 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Problematyka wtłaczania uzdatnionego biogazu do sieci dystrybucyjnej gazowej
  - Hydrodynamiczna analiza porównawcza basenów naftowych miocenu, dewonu, karbonu i dolnego permu dla oceny ich perspektyw złożowych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Kontrola sieci przesyłowej – raport NIK
  - Spółki naftowo-gazowe: przekształcenia głównie wewnętrzne (cz. 1)
   
  WSPOMNIENIE
  - Dr inż. Bogusław Szczerski (1935 – 2012)
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  December 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Gazowe urządzenia kondensacyjne – zagadnienia kondensatów ze spalin
  - Badania korozji naprężeniowej stali w środowisku siarkowodoru w przemyśle naftowym
  - Skarv – pierwsze złoże gazu ziemnego i ropy naftowej PGNiG SA, zlokalizowane na Oceanicznym Szelfie Kontynentalnym
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Jest komisja, ale nadzwyczajna
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG SA i Chevron planują wspólne poszukiwania gazu z łupków w Polsce
  - Górnicy edukują najmłodszych

  view
  November 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przegląd aktualnie stosowanych technologii uzdatniania biogazu w Europie
  - Zmiany krajowego ustawodawstwa a rozwój rynku gazu ziemnego
  - Złoża niekonwencjonalne i proppanty – vademecum
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Metan z pokładów węgla – stan i perspektywy zagospodarowania surowca na przykładzie polskiej i czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  - Lokomotywa Polskich Inwestycji Rozwojowych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Siarka w gazie

  view
  October 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości wykorzystywania znaczników fluorescencyjnych do śledzenia kierunku migracji płynów w złożach gazu ziemnego
  - Ekologia w krajowym kolejnictwie
  - Wyprawa naukowa śladami przemysłu naftowego w USA
  - Ropa naftowa i proppanty
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ławeczka Ignacego
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG dostarczy tani gaz ze źródeł lokalnych dla Elektrociepłowni Gorzów
  - Kolejny krok w kierunku liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce

  view

  Pages